day thirty eight

by talbystrianyk

038

itty bitty progress on yesterdays sketch

Advertisements